Doktora Mezuniyet Aşaması

Doktora Programı Mezuniyet Aşaması

  • Tez izleme komitesi tarafından tezin bitmesine karar verilen öğrenci, enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak tezini yazar.
  • Danışman tarafından bilimsel ve etik kurallar ile tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığı onaylanan tezler, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin anabilim dalına sunduğu dilekçesi, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve tez savunma jürisi önerisi ile birlikte, intihal taraması yapılmak üzere, hem elektronik ortamda (Word ya da pdf formatında) hem de basılı olarak enstitüye gönderilmelidir.
  • İntihal taramasında benzerlik oranı üst sınırı %25’tir.
  • Doktora tez savunma jürisi 5 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Asil üyelerin üç tanesi tez izleme komitesinden; 2 tanesi Trakya Üniversitesi dışından ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşur. Yedek üyelerin her ikisi de Trakya Üniversitesi dışındaki ilgili anabilim dalından olmak zorundadır.
  • Enstitü yönetim kurulu tarafından tez savunma jürisinin onaylanmasını takiben 1 ay içerisinde savunma sınavının yapılması gereklidir. Hazırlanan tezin, intihal raporu ile birlikte tez savunma jüri üyelerine öğrenci tarafından iletilmesi gereklidir.
  • Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde, enstitüye tutanakla (Tez savunma jüri tutanağı, kişisel jüri raporları, soru-cevaplar, danışmanın anabilim dalına dilekçesi) bildirilir.
  • Tez savunması sonunda başarısız bulunarak, tezi reddedilen öğrencilerin doktora programı ile ilişiği kesilir.
  • Tez savunma sınavı sonunda düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak, tezini aynı jüri önünde tekrar savunması gereklidir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
  • Tezi başarılı bulunan öğrenci, tez savunma sınavından sonra, tezinin son halini yazım kuralları ve biçim yönünden enstitü onayından geçirmesi gerekir.
  • Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, pdf formatında hazırlanmış 1 adet CD, enstitüye dilekçe, kütüphane tarafından istenen evraklar tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 3279 kez okundu.