Yüksek Lisans Tez ve Mezuniyet Aşaması

Yüksek Lisans Programı Tez ve Mezuniyet Aşaması

 • Tez çalışma planı kabul edilen öğrencilerin tez ilgili bilgilerini YÖK Ulusal Tez Merkezinde yer alan  "tez veri ve yayınlama izin formu" nu online doldurarak enstitü öğrenci işlerine teslim etmelidir.
 • Tez çalışma planı kabul edilen öğrencilerin tez aşamasında, uzmanlık alan dersi (25 AKTS) ve tez çalışması (5 AKTS) derslerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Danışmanı tarafından tezin bitmesine karar verilen öğrenci, enstitü tarafından belirlenen formata uygun olarak tezini yazar.
 • Danışman tarafından bilimsel ve etik kurallar ile tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığı onaylanan tezler, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin anabilim dalına sunduğu dilekçesi, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve tez savunma jürisi önerisi ile birlikte, intihal taraması yapılmak üzere, hem elektronik ortamda (Word ya da pdf formatında) hem de basılı olarak enstitüye gönderilmelidir.
 • İntihal taramasında benzerlik oranı üst sınırı %25’tir.
 • Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşabilir. Eğer jüri üç öğretim üyesinden oluşturulacaksa, asil üyelerden biri öğrencinin tez danışmanı,  biri kendi anabilim dalından öğretim üyesi ve en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • Yedek üyelerden biri kendi anabilim dalından öğretim üyeleri arasından, ikincisi ise Trakya Üniversitesi dışındaki ilgili anabilim dalından olmalıdır.
 • Enstitü yönetim kurulu tarafından tez savunma jürisinin onaylanmasını takiben 1 ay içerisinde savunma sınavının yapılması gereklidir. Hazırlanan tezin, intihal raporu ile birlikte tez savunma jüri üyelerine iletilmesi gereklidir.
 • Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde, enstitüye tutanakla (Tez savunma jüri tutanağı, kişisel jüri raporları, soru-cevaplar, danışmanın anabilim dalına dilekçesi) bildirilir.
 • Tez savunması sonunda başarısız bulunarak, tezi reddedilen öğrencilerin yüksek lisans programı ile ilişiği kesilir.
 • Tez savunma sınavı sonunda düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak, tezini aynı jüri önünde tekrar savunması gereklidir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yüksek lisans  programı ile ilişiği kesilir.
 • Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • Tezi başarılı bulunan öğrenci, tez savunma sınavından sonra, tezinin son halini yazım kuralları ve biçim yönünden enstitü onayından geçirmesi gerekir.
 • Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, pdf formatında hazırlanmış 1 adet CD, enstitüye dilekçe, kütüphane tarafından istenen evraklar tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 12632 kez okundu.