Yüksek Lisans Ders Aşaması

Yüksek Lisans Ders Aşaması

1) Öğrenciler üniversite tarafından belirlenen ders kayıt haftasında, ders seçimlerini internet üzerinden online olarak yapar.
2) Yüksek lisans süresi Bilimsel Hazırlıkta geçen süre hariç en az 4 yarıyıl; en fazla 6 yarıyıldır.Toplam 7 ders, 1 seminer ve  (21 kredi / 60 AKTS), tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 120 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur. Yüksek Lisans derslerini tamamlama süresi en fazla 4 yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerinin tamamından başarılı olamayan öğrencilerin doktora programı ile ilişiği kesilir.

3) Öğrenciler her yarıyılda en az 30 en fazla 45 AKTS lik ders seçimi yapmalıdır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, II. Yarıyıldan itibaren, seminer dersi zorunludur.

  • Seminerler ilgili öğretim dönemi sonunda sunulur. Yüksek Lisans öğrencisi vereceği seminer konusunu danışmanı ile birlikte belirler ve ana bilim dalı başkanlığına seminerin yapılacağı yer, tarih ve saatini belirten “Seminer Öneri Formu” nu sunar. Seminerden başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı sunumu kitapçık haline getirerek, ciltlenmiş 1 adet kopyasını en geç bir hafta içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerine teslim eder. (Seminer uygulama yönergesi, seminer başarı formu, seminer öneri formu)

4) Lisansüstü öğrenciler, ders aşamasında, Bilimsel Araştırma Teknikleri-Bilim etiği konularını içeren en az bir dersi kodlamak zorundadır. Bu ders mezun olmak için gerekli minimum kredi harici bir ders niteliğindedir.

5) Öğrenci alması gereken derslerin en az %50 sini (30 AKTS) kayıtlı olduğu anabilim dalından almak zorundadır. Farklı anabilim dallarından ders seçimi, danışmanın bilgi ve onayı doğrultusunda yapılmalıdır. Farklı anabilim dallarından alınan derslerin niteliği (zorunlu/seçmeli) kendi anabilim dalında, alındığı şekliyle, kabul edilir. Yüksek lisans öğrencileri, daha önceden alınmamış olmak şartıyla, en fazla 2 seçmeli dersi ilgili lisans programından alabilir. Alınacak derslerin AKTS kredisinin yüksek lisans programından mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisi gözetilerek seçilmesi gerekmektedir.

6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan lisansüstü öğrenciler, kendilerine (en fazla 2 yarıyıl) verilen süre içerisinde almış oldukları derslerin tamamından başarılı olmak zorundadırlar. Bilimsel hazırlık programında öğrenciler yaz okulunda ders alamaz. Başarısız olan öğrencilerin lisansüstü programla ilişikleri kesilir.

7) Danışmanlar ders kayıt onaylarını, öğrenci işlerinin bildirdiği kayıt haftasının son gününe kadar onaylamalıdır. Danışmanlar, öğrencinin bilgisi dahilinde ders ekleyip çıkarma hakkına sahiptir.

8) Derslerin eklenmesi veya çıkarılması işlemi, kayıt haftasını takip eden hafta içerisinde, öğrencinin isteği ve danışmanın onayını içeren "Ekle-Sil Formu" ile yapılır.

9) Yüksek lisans derslerinde başarı notu 65.00 ve üzeridir. 

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 13850 kez okundu.