Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu sayfada verilen bilgiler Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin sadeleştirilmiş halidir. İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru

 (1)      Başvuru formu

(2)       Özgeçmiş

(3)       Diploma: Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).

(4)       Not Belgesi (Transkript): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri gerekmektedir. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Ön lisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulanan adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için mezun oldukları üniversiteden birleştirilmiş (ön lisans eğitimi sırasında başarılı olduğu ve lisansa kayıt olurken muaf tutulduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmiş şekli ile) transkript getirilmesi gerekmektedir.

(6)       Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(7)       Fotoğraf (4 adet vesikalık fotoğraf).

Değerlendirme:

Yüksek lisans programına başvuracak olanların programa kabulünde, başvuruların değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak, en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılıp ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

Ders Aşaması

Tezsiz Yüksek lisans süresi en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Toplam en az 10 ders (30 kredi / 60 AKTS) ve dönem projesinden oluşur.

1) Öğrenciler üniversite tarafından belirlenen ders kayıt haftasında, ders seçimlerini internet üzerinden online olarak yapar.

2) Öğrenciler her yarıyılda en az 30 en fazla 45 AKTS lik ders seçimi yapmalıdır.

3) Lisansüstü öğrenciler, ders aşamasında, Bilimsel Araştırma Teknikleri-Bilim etiği konularını içeren en az bir dersi kodlamak zorundadır. Bu dersin kredisi mezun olmak için gerekli minimum krediye katılmaz.

4) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

5 ) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

6 ) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı, Anabilim Dalı içinden en az 3 öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirilir.

6) Danışmanlar ders kayıt onaylarını, öğrenci işlerinin bildirdiği kayıt haftasının son gününe kadar onaylamalıdır. Danışmanlar, öğrencinin bilgisi dahilinde ders ekleyip çıkarma hakkına sahiptir.

7) Derslerin eklenmesi veya çıkarılması işlemi, kayıt haftasını takip eden hafta içerisinde, öğrencinin isteği ve danışmanın onayını içeren bir dilekçe ile yapılır.

8) Tezsiz yüksek lisans derslerinde başarı notu 65 ve üzeridir.

9) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 13980 kez okundu.