Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik en fazla iki ders alabilir.

Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili lisans ve lisansüstü programlarındaki esaslar ile aynıdır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan doktora öğrencileri, almış oldukları derslerin tamamından başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız olan öğrencilerin doktora programıyla ilişikleri kesilir.

Özel öğrenci

Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. 

Bir lisansüstü programda öğrenci olan kişiler aynı programda özel öğrenci olarak kabul edilemez.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci isterse girdiği ve başarılı olduğu dersler için kendine başarısını gösteren bir belge verilir. 

Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde her yarıyıl için iki dersi geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 

Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için tez dönemine başlamamış olması gerekir. 

Yatay geçiş; öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ve Enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilir. 

Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam ders kredisi ve AKTS’nin en az yarısını geçiş yaptığı program ile ilgili derslerden almak zorundadır.

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 3934 kez okundu.