2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları

 

EK-1

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kontenjan ile öğrenci alınacaktır.

 

 Başvuru tarihi ve yeri: Adaylar başvurularını

01 Ağustos 2022 (Saat: 08:30)– 12 Ağustos 2022 (Saat: 17:30) tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte online (https://enstitu.trakya.edu.tr/), şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapabileceklerdir. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında başvuru belgelerinin aslı veya onaylı örneği ile kayıtları kabul edilir.   

 

Adaylar en fazla iki programa başvuru yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:

Türk Uyruklular;

Başvuru formu (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir).

Özgeçmiş

Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu ve neden doktora yapmak istediklerini belirten kompozisyon istenir.

Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneğini (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi) kullanmaları gereklidir.

Not Belgesi (Transkript): Not Belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden alacakları ve not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi temin edemeyenlerin mezuniyet not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile bir doktora programına başvuran adayların, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana karşılık gelen bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Önlisans mezunu iken bir lisans programını tamamlayarak başvuruda bulunan adayların lisans programı transkriptinde yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır.

ALES Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktora programına lisans diploması ile başvuracakların ise ALES’den başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. ALES belgelerinin geçerlilik süresinin [sınav tarihini takiben 5 (beş) yıl] bitmemiş olması gerekir.   

Doktora/Sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlara yapacakları başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz. Bu adayların ALES puanı -55- olarak kabul edilir ve değerlendirmede bu puan dikkate alınır.

Tezsiz yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz.

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fotoğraf (1 adet vesikalık fotoğraf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Uyruklular;

Dilekçe (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir).

Özgeçmiş

Referans mektubu ve kompozisyon. Doktora programlarına başvuracak adaylardan bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları tanınma belgesi) kullanmaları gereklidir.

Not Belgesi (Transkript): Adayın bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğu veya Büyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş Not Belgesi (Transkript) istenir.

ALES Sonuç Belgesi: Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları beklenmektedir. Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adayların bahsi geçen yabancı dil sınavlarına ait bir belgesi yok ise Enstitünün belirteceği gün ve saatte yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olma şartı aranır.

Türkçe Seviye Belirleme Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için Enstitü Yönetim Kurulu’nca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak Türkçe seviye belirleme sınavından başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenmez.

Pasaport fotokopisi (onaylı): Pasaport fotokopisinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

Fotoğraf (2 adet vesikalık fotoğraf)

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olması şartı aranır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilmez.

 

 

 

B-DEĞERLENDİRME

 Türk Uyruklular;

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularının değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitünün web sayfasında ilan edilir.

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %25’i, Jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı (sözlü ve/veya yazılı) puanının %25’i toplanarak bulunur.

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının tezli yüksek lisans programları için yüz üzerinden en az 65.00 puan, doktora programları için en az 70.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 

 Yabancı Uyruklular;

Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Adayların transkriptlerindeki mezuniyet derecelerinin, Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosundaki karşılığı dikkate alınarak, en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

C-SINAV  TARİHLERİ

Türk Uyruklular :

 

PROGRAM

Tarih

Saat

Yer

 Anabilim Dalı

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel

Değerlendirme

Sınavı

(sözlü ve/veya yazılı)

 

22 Ağustos 2022

(Pazartesi)

 

 

 

10:00

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Binası

Hesaplamalı Bilimler

Biyoteknoloji ve Genetik

13:30

Fen Bilimleri Enstitüsü Binası

Mekatronik Mühendisliği

Uygulamalı Bilimler ve Teknolojisi

 

23 Ağustos 2022

(Salı)

13:30

Fen Bilimleri Enstitüsü Binası

Veri Bilimi ve Analitiği

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel

Değerlendirme

Sınavı

 (sözlü ve/veya yazılı)

 

 

23 Ağustos 2022

(Salı)

 

 

 

 

10:00

 

İlgili Anabilim Dallarının Bulunduğu Fakültelerde

 

Fizik,

Kimya,

Biyoloji,

Matematik,

Mimarlık,

Makine Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Gıda Mühendisliği,

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Genetik ve Biyomühendislik,

Peyzaj Mimarlığı, 

 

 

Yabancı Uyruklular;

Yabancı uyruklu adaylardan “Türkçe Seviye Belirleme Belgesi” bulunmayanların “Türkçe Seviye Belirleme Sınavı”22 Ağustos 2022 Pazartesi  günü saat 10:00’da Enstitüler Binasında yapılacaktır.

Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan “Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi”  bulunmayanların “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı”  

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 13:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Ayşekadın Yerleşkesinde yapılacaktır

 

 

 

 

 

D- KAYIT TARİHLERİ:

KESİN KAYIT TARİHLERİ: Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları

31 Ağustos 2022 Çarşamba (Saat: 08:30) - 02 Eylül 2022 Cuma (Saat: 17:30) tarihleri arasında enstitüde yapılacaktır.  Kesin kayıt işlemleri adayın şahsen başvurusu veya noter onaylı vekaleti ile yapılacaktır. Online başvuru yapan adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları belgelerinin asıllarını kayıt esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:

05 Eylül 2022 Pazartesi (Saat: 08:30) - 06 Eylül 2022 Salı (Saat: 17:30) tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOTLAR:

-Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, lisans veya yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri programın anabilim dalından farklı alanlarda almış ise eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl (1 yıl) süre ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

-Tezsiz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında boş kalan kontenjanlar enstitümüz web sayfasında ilan edilir ve bu kontenjanlar ilk yedekten başlanarak doldurulur.

-Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin / kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

-Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az 1 kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

-Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES sınav puanı, yabancı dil sınav puanı, Lisans ve/veya Yüksek Lisans Mezuniyet Genel Toplam Puanı yüksek olanlar, doğum tarihi küçük olanlar sırası ile tercih edilir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZYARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ EK KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

 

 

ANA

BİLİM DALI

PROGRAM

KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

ÖN KOŞULLAR

T.C

YU

FİZİK

Tezli Yüksek Lisans

10

4

Sayısal

Fizik ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesini almış olanlar programa başvurabilir.

Fizik ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesini almış olanlar haricindeki programlardan başvuruda bulunanlar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

Doktora

4

2

KİMYA

Tezli Yüksek Lisans

15

2

Sayısal

Kimya, Kimya Öğretmenliği,  Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi Lisans veya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanır

Doktora

6

1

BİYOLOJİ

Tezli Yüksek Lisans

19

6

Sayısal

Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik Bölümleri, Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri ve Su Bilimleri Fakülteleri,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Biyomedikal Bölümlerinden Lisans/Yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Doktora

6

2

MATEMATİK

Tezli Yüksek Lisans

7

1

Sayısal

Matematik Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans derecesini almış olanlar başvuruda bulunabilir.

Doktora

1

1

MİMARLIK

Tezsiz Yüksek Lisans

5

5

Sayısal

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Mimarlık, Bölümü Mezunları başvurabilir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Mimarlık Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar Bilimsel Hazırlık şartı ile başvurabileceklerdir.

Tezli Yüksek Lisans

15

2

Doktora

5

5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Tezli Yüksek Lisans

27

1

 

Sayısal

Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Doktora

8

1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Tezli Yüksek Lisans

4

------

Sayısal

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümleri Lisans/Yüksek Lisans Mezunları başvuruda bulunabilir

Doktora

5

1

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Tezli Yüksek Lisans

11

1

Sayısal

Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar başvuruda bulunabilir.

Doktora

2

1

MATEMATİK VE FEN

BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Tezli Yüksek Lisans

4

------

Sayısal

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Tezli Yüksek Lisans

8

2

Sayısal

Yüksek Lisans Programına Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak

Eğitim Teknolojisi  Doktora Programına Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak veya Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında Lisans/Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak

Doktora

5

1

GENETİK VE

BİYOMÜHENDİSLİK

Tezli Yüksek Lisans

4

1

Sayısal

Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik; Tıp, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinde lisans derecesi almış olanlar başvurabileceklerdir

PEYZAJ MİMARLIĞI

Tezli Yüksek Lisans

5

2

Sayısal

Peyzaj Mimarlığı lisans mezunları başvurabilir.

Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri lisans derecesi almış olanlar Bilimsel Hazırlık şartı ile başvurabileceklerdir.

BİYOTEKNOLOJİ

VE GENETİK

(Disiplinlerarası)

Tezli Yüksek Lisans

18

1

Sayısal

Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden, Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinden,  Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik Bölümlerinden,  Fen Bilimleri Öğretmenliği  Bölümünden, Orman Mühendisliği, Orman Ürünleri, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden Lisans,/Yüksek lisans ve Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi almış olanlar başvurabileceklerdir.

Doktora

8

1

HESAPLAMALI BİLİMLER

(Disiplinlerarası)

Tezli Yüksek Lisans

9

1

Sayısal

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Bilişim Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği;  Matematik-Bilgisayar Bölümü, Fizik ,Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği  Lisans mezunları başvurabileceklerdir.

Doktora Programına; Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği,Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Fizik, Bilgisayar Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği  lisans/yüksek lisans mezunları ile Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı ve Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Doktora

4

1

UYGULAMALI BİLİMLER VE TEKNOLOJİ

(Disiplinlerarası)

Tezli Yüksek Lisans

9

3

Sayısal

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Kimya Öğretmenliği, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Mühendisliği, Aromatik Bitkiler Bölümü, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümleri, Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Metalurji, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Polimer Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği,Çevre Mühendisliği, Biyoteknoloji, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, , Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektronik, Tekstil Tasarım Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Endüstri,  Kimya Malzeme Mühendisliği, Biosistem Mühendisliği, Harita Mühendisliği,Geomatik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği mezunları başvurabilir.

Doktora Programına; Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji, Malzeme Mühendisliği, Kimya,  Kimya Mühendisliği, Endüstri, Mücevherat, Kimya Malzeme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı ve Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Doktora

5

1

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

(Disiplinlerarası)

Tezli Yüksek Lisans

7

1

Sayısal

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,  Yazılım Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği programlarından lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilir.

VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ

(Disiplinlerarası)

Tezli Yüksek Lisans

10

1

Sayısal

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Bölümü, İstatistik Bölümü, İşletme, Finans, Ekonometri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden lisans derecesi almış olanlar programa başvurabilir

 

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 07.07.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 18435 kez okundu.