2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

 ÖĞRENCİ  EK KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında ek kontenjan ile  öğrenci alınacaktır.

 

Başvuru tarihi ve yeri: Adaylar başvurularını 13 Eylül 2021 (Saat: 08:30) – 15 Eylül 2021 (Saat: 17:30) tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte online, (https://enstitu.trakya.edu.tr/) şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapabileceklerdir.  Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında başvuru belgelerinin aslı veya onaylı örneği ile kayıtları kabul edilir.   

Adaylar en fazla iki programa başvuru yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

A-B      AŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:

Türk Uyruklular;

(1)   Başvuru formu (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)   Özgeçmiş.

(3)   Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu ve neden doktora yapmak istediklerini belirten kompozisyon istenir.

(4)   Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneğini (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi) kullanmaları gereklidir.

(5)   Not Belgesi (Transkript): Not Belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden alacakları ve not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi temin edemeyenlerin mezuniyet not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile bir doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Önlisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulunan adayların lisans transkriptin de yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır.

(6)   ALES Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından  (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans diploması ile başvuracakların  (ALES)’den başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. ALES belgelerinin geçerliliğinin 5 (beş) yılı aşmamış olması gerekir.   

Doktora/Sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlarına yapacakları başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz. Bu adayların ALES puanı -55- olarak kabul edilir ve değerlendirmede bu puan dikkate alınır.

Tezsiz yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz.

(7)   Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(8)   Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(9)   Fotoğraf (1 adet vesikalık fotoğraf).


 

Yabancı Uyruklular;

(1)   Dilekçe (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)   Özgeçmiş.

(3)   Referans mektubu ve kompozisyon. Doktora programlarına başvuracak adaylardan bir öğretim üyesinden alınmış  referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4)   Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya  mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları tanınma belgesi). kullanmaları gereklidir

(5)   Not Belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş Not Belgesi (Transkript) istenir.

(6)   ALES Sonuç Belgesi: Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(8) Türkçe Seviye Belirleme Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak Türkçe seviye belirleme sınavından başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenmez.

(9)   Pasaport fotokopisi (onaylı): Pasaport fotokopisinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(10) Fotoğraf (2 adet vesikalık fotoğraf).

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olması şartı aranır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

 

B-DEĞERLENDİRME

 Türk Uyruklular;

Tezsiz yüksek lisans başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularının değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir

Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde başarı notu  ALES puanının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %25’i, Jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı (sözlü ve/veya yazılı ) puanının %25’i toplanarak bulunur.

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının  tezli yüksek lisans programları için  yüz üzerinden en az 65.00 puan, doktora programları için en az 70.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 

 Yabancı Uyruklular;

Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Not döküm belgelerindeki (transkript) mezuniyet derecelerinin, Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosundaki karşılığı dikkate alınarak  en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 


 

C-SINAV  TARİHLERİ

Türk Uyruklular :

 

PROGRAM

Tarih

Saat

Yer

 Anabilim Dalı

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel Değerlendirme

(Sözlü Sınavı)

 

 

21

Eylül

 2021

Salı

 

 

09:30

 

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkların Bulunduğu Fakültelerde

Fizik, Biyoloji, Kimya, Makine Mühendisliği

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel Değerlendirme

(Yazılı  Sınavı)

   

 

21

Eylül

 2021

Salı

 

 

09:30

 

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkların Bulunduğu Fakültelerde

Mimarlık, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

 

 

 Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel Değerlendirme

(Yazılı  ve  Sözlü Sınavı)

 

 

21

Eylül

 2021

Salı

 

 

09:30

Yazılı

 

11:00

Sözlü

 

 

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkların Bulunduğu Fakültelerde

Gıda Mühendisliği

 

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel Değerlendirme

( Sözlü Sınavı)

 

 

21

Eylül

 2021

Salı

 

 

13:30

 

Fen Bilimleri  Enstitüsü

Biyoteknoloji ve Genetik

(Disiplinlerarası)

 

 

Yabancı Uyruklular;

Yabancı uyruklu adaylardan “Türkçe Seviye Belirleme Belgesi” bulunmayanların “Türkçe Seviye Belirleme  Sınavı” 21 Eylül  2021  Salı  günü saat 10:00’da online  yapılacaktır.

Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan “Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi”  bulunmayanların “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” 21 Eylül 2021 Salı günü saat 13:30’da  online   yapılacaktır.

**Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ile Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girecek adaylar Enstitü Müdürlüğünden online sınav link adresi ile şifre almak zorundadır.

D- KAYIT TARİHLERİ:

KESİN KAYIT TARİHLERİ: Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 27 Eylül 2021   Saat:08:30 / 28 Eylül 2021 Saat 17:30 arasında  Enstitüde yapılacaktır.  Kesin kayıt işlemleri adayın şahsen başvurusu veya noter onaylı vekaleti ile yapılacaktır. Online başvuru yapan adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları belgelerinin asıllarını kayıt esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:  29 Eylül 2021 Saat:08:30 / 30 Eylül 2021 Saat 17:30  arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOTLAR:

-Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri programın anabilim dalından farklı alanlarda almış ise eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl (1 yıl) süre ile bilimsel hazırlık programı’na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

 -Tezsiz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ilan edilen kontenjanlar kadar yedek aday belirlenir ve ilk yedekten başlanarak boş kalan kontenjanlara kayıt yapılır.

-Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin / kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

-Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az 1 kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ  EK KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

ANABİLİM

DALI

T.C. UYRUKLU

YABANCI UYRUKLU

ALES

PUAN

TÜRÜ

 

Programa Kabul Koşulları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TEZLİ

YÜKSEK

 LİSANS

 

DOKTORA

TEZSİZ

YÜKSEK LİSANS

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

Fizik

 

----

4

2

----

3

1

Sayısal

Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesini almış olanlar programa başvurabilir.

Kimya

----

8

2

----

------

-------

Sayısal

Kimya, Kimya Öğretmenliği,  Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık bölümleri mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanır.

 

Biyoloji

 

----

2

-----

----

2

------

Sayısal

Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri;Çevre Mühendisliği , Biyomühendislik, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı,Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik,Genetik ve Biyomühendislik Bölümleri; Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri ve Su Bilimleri Fakülteleri,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Biyomedikal Bölümlerinden Lisans/Yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Mimarlık

 

4

1

5

5

----

3

Sayısal

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Mimarlık, Bölümü

Mezunları başvurabilir.

Tezli Yüksek Lisan ve Doktora Programlarına Mimarlık Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar Bilimsel Hazırlık şartı ile başvurabileceklerdir.

 

Makine Mühendisliği

 

 

----

5

------

 

----

----

------

Sayısal

 

Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Gıda

Mühendisliği

----

1

2

----

----

      -----

Sayısal

Gıda Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar başvuruda bulunabilir.

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

-----

3

----

----

-----

-----

Sayısal

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak

Bilgisayar ve

Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

 

----

5

       -----

----

----

------

Sayısal

Yüksek Lisans Programına Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak

Eğitim Teknolojisi  Doktora Programına Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak veya Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında Lisans/Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak

Biyoteknoloji ve Genetik (Disiplinlerarası)

-----

1

1

----

-------

--------

Sayısal

Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden, Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinden,  Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik Bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümünden, Orman Mühendisliği, Orman Ürünleri, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden lisans, yüksek lisans ve Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi almış olanlar başvurabileceklerdir,

Ek Dosyalar
Bu içerik 09.09.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 926 kez okundu.