2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

                                                                                         T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

                                               

Başvuru tarihi ve yeri: Adayların başvurularını 31 Ağustos 2020 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte online (https://enstitu.trakya.edu.tr ), şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Posta ile yapılacak başvurularda, başvuru evrakının son başvuru tarihinde Enstitü Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir.  Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında başvuru belgelerinin aslı veya onaylı örneği ile kayıtları kabul edilir.

 

Adaylar en fazla iki programa başvuru yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

A-B      AŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:

Türk Uyruklular;

(1)   Başvuru formu (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)   Özgeçmiş.

(3)   Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4)   Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya  mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).

(5)   Not Belgesi (Transkript): Not Belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri gerekmektedir. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Önlisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulunan adayların lisans transkriptin’de yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır. Online başvuru yapan adaylar mülakat esnasında beyan etmiş oldukları Not Dökümü (Transkript) belgelerinin asıllarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

(6)   ALES Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans diploması ile başvuracakların  (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. ALES Belgelerinin geçerliliği 5 (beş) yılı aşmamış olması gerekir.    

Doktora/Sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlarına yapacakları başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz. Bu adayların ALES puanı -55- olarak kabul edilir ve değerlendirmede bu puan dikkate alınır.

Tezsiz Yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz.

(7)   Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(8)   Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(9)   Fotoğraf (2 adet vesikalık fotoğraf).

 

 

 

Yabancı Uyruklular;

(1)   Dilekçe (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)   Özgeçmiş.

(3)   Referans mektubu ve kompozisyon. Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4)   Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya  mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları tanınma belgesi).

(5)   Not Belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş Not Belgesi (Transkript) istenir.

(6)   ALES Sonuç Belgesi: Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(7)   Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(8)   Türkçe Seviye Belirleme Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenmez.

(9)   Pasaport fotokopisi (onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(10) Fotoğraf (2 adet vesikalık fotoğraf).

 

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olması şartı aranır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

 

 

B-DEĞERLENDİRME

 Türk Uyruklular;

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularının değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir

Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde,  ALES puanının %50'si ile lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) 50’si toplanarak  başarı puanı hesaplanır.

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının tezli yüksek lisans programları için  yüz üzerinden en az 65.00 puan, doktora programları için en az 70.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 Yabancı Uyruklular;

Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Not döküm belgelerindeki (transkript) mezuniyet derecelerinin, Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm  tablosundaki karşılığı dikkate alınarak  en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 

C-SINAV  TARİHLERİ

 Yabancı Uyruklular;

Yabancı uyruklu adaylardan “Türkçe Seviye Belirleme Belgesi” bulunmayanların “Türkçe Seviye Belirleme  Sınavı” 14 Eylül 2020 Pazartesi  günü saat 10:00’da online  yapılacaktır.

Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan “Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi”  bulunmayanların “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” 14 Eylül 2020 Pazartesi  günü saat 13:30’da  online   yapılacaktır.

**Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ile Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girecek adaylar Enstitü Müdürlüğünden online sınav link adresi ile şifre almak zorundadır.

 

D- KAYIT TARİHLERİ:

KESİN KAYIT TARİHLERİ: Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 21-23 Eylül 2020 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.  Kesin kayıt için adayın şahsen başvurması gerekmektedir. Vekâlet ile kayıt yaptırılamaz. Posta yoluyla ve Online başvuru yapan adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları belgelerinin asıllarını kayıt esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:  24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOTLAR:

-Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları, eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl

(1 yıl) süre ile bilimsel hazırlık programı’ na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

 -Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında açılan kontenjan kadar yedek ilan edilir ve ilk yedekten başlanarak boş kalan kontenjanlara kayıt yapılır.

-Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin / kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

-Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az 1 kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZYARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

ANABİLİM

DALI

T.C. UYRUKLU

YABANCI UYRUKLU

ALES

PUAN

TÜRÜ

 

Programa Kabul Koşulları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TEZLİ

YÜKSEK

 LİSANS

 

DOKTORA

TEZSİZ

YÜKSEK LİSANS

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

Fizik

----

7

2

----

6

2

Sayısal

Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesini almış olanlar programa başvurabilir.

Kimya

----

25

6

----

7

4

Sayısal

Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği, Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinden Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olanlar ile Eczacılık Fakültesi mezunları başvurabilir.

Mühendislik ve Eczacılık Fakültesi mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanır.

Biyoloji

----

19

6

----

2

1

Sayısal

Fen Fakültesi ve Fen –Edebiyat Fakültelerinin; Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri; Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği , Biyomühendislik, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı,Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik,Genetik ve Biyomühendislik Bölümleri; Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri ve Su Bilimleri Fakülteleri,  Sağlık Bilimleri Fakültesi,,Sağlık Yüksek Okulu ve Biyomedikal Bölümlerinden Lisans/Yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Matematik

-----

4

----

-----

1

-----

Sayısal

Üniversitelerin Fen,Fen-Edebiyat Fakültelerin Matematik Bölümlerinden lisans mezunları başvurabilir.

Mimarlık

5

10

5

5

2

5

Sayısal

Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Fakültelerin Mimarlık Bölümü Lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına;

Fakültelerin Mimarlık, Bölümü mezunları Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir Bölge Planlama Bölümü Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar Bilimsel Hazırlık şartı ile başvurabileceklerdir.

 

Makine Mühendisliği

(ALAN İÇİ)

----

21

5

 

----

----

----

Sayısal

 

Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

 

Makine Mühendisliği

(ALAN DIŞI)

----

3

1

----

----

----

 

Sayısal

Yüksek Lisans Programına; Üniversitelerin Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği Lisans mezunları olanlar başvurabilir.

Doktora Programına; Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü ve Otomotiv Öğretmenliği Programı Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Bilgisayar

Mühendisliği

----

3

----

----

----

----

Sayısal

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği  Bölümleri  Lisans Mezunları başvuruda bulunabilir.

Gıda

Mühendisliği

----

3

1

----

----

----

Sayısal

Yüksek Lisans Programına; Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Kimya /Gıda Mühendisliği Lisans mezunları başvurabilir.

Doktora Programına;

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Kimya/Gıda Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar başvuruda bulunabilir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

----

2

----

----

1

----

Sayısal

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Mezunları başvuruda bulunabilir.

Bilgisayar ve

Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

----

10

----

----

1

----

Sayısal

Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak

Genetik ve Biyomühendislik

----

8

-----

----

----

-----

Sayısal

Fen, Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji,

Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik; Tıp, Eczacılık ve Veteriner Fakültelerinde lisans derecesi almış olanlar başvurabileceklerdir.

Biyoteknoloji ve Genetik (Disiplinlerarası)

-----

10

10

----

2

----

Sayısal

Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden, Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinden, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyomedikal, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik Bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümünden, Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği, Orman Ürünleri, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden lisans, yüksek lisans ve bu Fakültelerin ilgili anabilim dallarından ve Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi almış olanlar başvurabileceklerdir,

Hesaplamalı Bilimler

(Disiplinlerarası)

----

11

4

----

3

----

Sayısal

Yüksek Lisans Programına; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Bilişim Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği; Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik-Bilgisayar Bölümü, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği  Lisans mezunları başvurabileceklerdir.

Doktora Programına; Hesaplamalı Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Bilgisayar Bölümü, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD ve ilgili birimlerin lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilecektir.

Uygulamalı Bilimler ve  Teknoloji

(Disiplinlerarası)

----

14

6

----

4

1

Sayısal

Yüksek Lisans programına;

Jeofizik, Jeoloji, Arkeoloji, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Ziraat Fakültesi (Gıda Mühendisliği, Aromatik Bitkiler Bölümü, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümleri), Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Metalurji,  Metalurji Mühendisi, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği,Tekstil Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri), Fen Fakültesi (Biyoteknoloji) Bölümleri, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektronik, Tekstil Tasarım Bölümü, İnşaat Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi , Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümleri mezunları başvurabilir

Doktora Programına;

Jeofizik, Arkeoloji, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji, Metalurji Mühendisi, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisi,Kimya, Kimya Mühendisi, Biyomedikal Mühendisliği,

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji ABD Yüksek Lisans, Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Mekatronik Mühendisliği

(Disiplinlerarası)

----

8

----

----

1

----

Sayısal

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,  Yazılım Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği programlarından lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 25.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 17300 kez okundu.