2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Kontenjan Başvuru Koşulları

                                                                        T.C.
                                         TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
                                               FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İLAVE KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında ilave kontenjan ile  öğrenci alınacaktır.

 

 Başvuru tarihi ve yeri: Adaylar başvurularını 12 Ekim 2020 – 14 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte online, (https://enstitu.trakya.edu.tr/) şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapabileceklerdir.  Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında başvuru belgelerinin aslı veya onaylı örneği ile kayıtları kabul edilir.   

 

Adaylar en fazla iki programa başvuru yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:

Türk Uyruklular;

(1)    Başvuru formu (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)    Özgeçmiş.

(3)    Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4)    Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya  mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).

(5)    Not Belgesi (Transkript): Not Belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri gerekmektedir. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Önlisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulunan adayların lisans transkriptin’de yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır. Online başvuru yapan adaylar mülakat esnasında beyan etmiş oldukları Not Dökümü (Transkript) belgelerinin asıllarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

(6)    ALES Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans diploması ile başvuracakların  (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. ALES Belgelerinin geçerliliği 5 (beş) yılı aşmamış olması gerekir.   

Doktora/Sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlarına yapacakları başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz. Bu adayların ALES puanı -55- olarak kabul edilir ve değerlendirmede bu puan dikkate alınır.

Tezsiz Yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz.

(7)    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(8)    Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(9)    Fotoğraf (1 adet vesikalık fotoğraf).

 

 

Yabancı Uyruklular;

(1)    Dilekçe (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)    Özgeçmiş.

(3)    Referans mektubu ve kompozisyon. Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4)    Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya  mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları tanınma belgesi).

(5)    Not Belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş Not Belgesi (Transkript) istenir.

(6)    ALES Sonuç Belgesi: Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(7)    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(8)    Türkçe Seviye Belirleme Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenmez.

(9)    Pasaport fotokopisi (onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(10)Fotoğraf (2 adet vesikalık fotoğraf).

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olması şartı aranır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

 

B-DEĞERLENDİRME

 Türk Uyruklular;

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularının değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir

Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde,  ALES puanının %50'si ile lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) 50’si toplanarak  başarı puanı hesaplanır.

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının  tezli yüksek lisans programları için  yüz üzerinden en az 65.00 puan, doktora programları için en az 70.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 Yabancı Uyruklular;

Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Not döküm belgelerindeki (transkript) mezuniyet derecelerinin, Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm  tablosundaki karşılığı dikkate alınarak  en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 

 

 

C-SINAV  TARİHLERİ

 Yabancı Uyruklular;

Yabancı uyruklu adaylardan “Türkçe Seviye Belirleme Belgesi” bulunmayanların “Türkçe Seviye Belirleme  Sınavı” 16  Ekim  2020 Cuma  günü saat 10:00’da online  yapılacaktır.

Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan “Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi”  bulunmayanların “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 13:30’da  online   yapılacaktır.

**Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ile Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girecek adaylar Enstitü Müdürlüğünden online sınav link adresi ile şifre almak zorundadır.

 

D- KAYIT TARİHLERİ:

KESİN KAYIT TARİHLERİ: Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 19-21 Ekim 2020 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.  Kesin kayıt işlemlerinde  adayın şahsen başvurusu veya noter onaylı vekaleti ile kayıt yaptırabilir. Online başvuru yapan adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları belgelerinin asıllarını kayıt esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:  22-23 Ekim 2020 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOTLAR:

-Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları, eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl

(1 yıl) süre ile bilimsel hazırlık programı’ na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

 -Tezsiz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında  ilk yedekten başlanarak boş kalan kontenjan kadar ilan edilir.

-Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin / kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

-Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az 1 kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZYARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

ANABİLİM

DALI

T.C. UYRUKLU

YABANCI UYRUKLU

ALES

PUAN

TÜRÜ

 

Programa Kabul Koşulları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TEZLİ

YÜKSEK

 LİSANS

 

DOKTORA

TEZSİZ

YÜKSEK LİSANS

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

Fizik

----

6

2

----

6

2

Sayısal

Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesini almış olanlar programa başvurabilir.

Kimya

----

23

4

----

6

4

Sayısal

Kimya, Kimya Öğretmenliği,  Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık bölümleri mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanır.

Biyoloji

----

10

2

----

2

1

Sayısal

Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri; Çevre Mühendisliği , Biyomühendislik, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı,Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik,Genetik ve Biyomühendislik Bölümleri; Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri ve Su Bilimleri Fakülteleri,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Biyomedikal Bölümlerinden Lisans/Yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Mimarlık

2

2

5

5

1

2

Sayısal

Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Mimarlık Bölümü Lisans programı mezunları başvurabileceklerdir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına;

Mimarlık, Bölümü Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir Bölge Planlama Bölümü Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar Bilimsel Hazırlık şartı ile başvurabileceklerdir.

 

Makine Mühendisliği

(ALAN İÇİ)

----

12

2

 

----

1

----

Sayısal

 

Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

 

Makine Mühendisliği

(ALAN DIŞI)

----

2

2

----

----

----

 

Sayısal

Yüksek Lisans Programına;  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans mezunları olanlar başvurabilir.

Doktora Programına; Enerji Kaynakları ve Yönetimi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümleri Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Bilgisayar

Mühendisliği

----

2

----

----

----

----

Sayısal

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümleri  Lisans Mezunları başvuruda bulunabilir.

Gıda

Mühendisliği

----

1

1

----

----

----

Sayısal

Yüksek Lisans Programına;

Gıda Mühendisliği Lisans mezunları başvurabilir.

Doktora Programına;

Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar başvuruda bulunabilir.

Bilgisayar ve

Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

----

3

----

----

-----

----

Sayısal

Eğitim Fakültesi Mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olmak

Biyoteknoloji ve Genetik (Disiplinlerarası)

-----

----

----

----

----

1

Sayısal

Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi almış olanlar başvurabileceklerdir,

Hesaplamalı Bilimler

(Disiplinlerarası)

----

3

-----

-----

-----

----

Sayısal

Yüksek Lisans Programına; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Bilişim Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği;  Matematik, Fizik, Matematik- Bilgisayar Bölümü, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği  Lisans mezunları başvurabilir.

Uygulamalı Bilimler ve  Teknoloji

(Disiplinlerarası)

----

5

1

----

1

1

Sayısal

Yüksek Lisans programına;

jeofizik, Jeoloji, Arkeoloji, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Aromatik Bitkiler Bölümü, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümleri, Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Arkeoloji, Metalurji, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği,Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri,  Biyoteknoloji Bölümleri, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektronik, Tekstil Tasarım Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümleri mezunları başvurabilir.

Doktora Programına;

Jeofizik, Arkeoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji ABD Yüksek Lisans, Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Mekatronik Mühendisliği

(Disiplinlerarası)

----

5

-----

----

      1

----

Sayısal

Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mühendisliği programlarından lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilir.

 

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 09.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2039 kez okundu.