2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ek Kontenjan Başvuru Koşulları

İlan                                                                          T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ

 ÖĞRENCİ EK  KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılında ek kontenjan ile öğrenci alınacaktır.

 

 Başvuru tarihi ve yeri: Adaylar başvurularını 01 Mart  2021 – 03 Mart 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte online, (https://enstitu.trakya.edu.tr/) şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapabileceklerdir.  Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında başvuru belgelerinin aslı veya onaylı örneği ile kayıtları kabul edilir.   

 

Adaylar en fazla iki programa başvuru yapabilir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:

Türk Uyruklular;

(1)    Başvuru formu (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)    Özgeçmiş.

(3)    Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu ve neden doktora yapmak istediklerini belirten kompozisyon istenir.

(4)    Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneğini (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi) kullanmaları gereklidir.

(5)    Not Belgesi (Transkript): Not Belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden alacakları ve not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi temin edemeyenlerin mezuniyet not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile bir doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Önlisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulunan adayların lisans transkriptin de yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır.

(6)    ALES Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından  (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans diploması ile başvuracakların  (ALES)’den başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. ALES belgelerinin geçerliliğinin 5 (beş) yılı aşmamış olması gerekir.   

Doktora/Sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlarına yapacakları başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz. Bu adayların ALES puanı -55- olarak kabul edilir ve değerlendirmede bu puan dikkate alınır.

Tezsiz yüksek lisans programına yapılacak başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz.

(7)    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(8)    Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(9)    Fotoğraf (1 adet vesikalık fotoğraf).

 

 

Yabancı Uyruklular;

(1)    Dilekçe (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2)    Özgeçmiş.

(3)    Referans mektubu ve kompozisyon. Doktora programlarına başvuracak adaylardan bir öğretim üyesinden alınmış  referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4)    Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya  mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları tanınma belgesi). kullanmaları gereklidir

(5)    Not Belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş Not Belgesi (Transkript) istenir.

(6)    ALES Sonuç Belgesi: Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(7)    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(8)    Türkçe Seviye Belirleme Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak Türkçe seviye belirleme sınavından başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenmez.

(9)    Pasaport fotokopisi (onaylı): Pasaport fotokopisinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(10)Fotoğraf (2 adet vesikalık fotoğraf).

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olması şartı aranır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.

 

B-DEĞERLENDİRME

 Türk Uyruklular;

Tezsiz yüksek lisans başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularının değerlendirilmesinde lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir

Bilimsel Değerlendirme Sınavı yapılmayacak Anabilim Dallarında

Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde,  ALES puanının %50'si ile lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %50’si toplanarak  başarı puanı hesaplanır.

Bilimsel Değerlendirme Sınavı ( Sözlü )  yapılacak Anabilim Dallarında

Kimya  ve  Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dallarında

Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde başarı notu  ALES puanının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük not sistemine göre) %25’i, Jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı (sözlü) puanının %25’i toplanarak bulunur.

 

Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının  tezli yüksek lisans programları için  yüz üzerinden en az 65.00 puan, doktora programları için en az 70.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 Yabancı Uyruklular;

Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Not döküm belgelerindeki (transkript) mezuniyet derecelerinin, Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm  tablosundaki karşılığı dikkate alınarak  en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitünün web sayfasında ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-SINAV  TARİHLERİ

Türk Uyruklular :

 

PROGRAM

Tarih

Saat

Yer

 Anabilim Dalı

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bilimsel Değerlendirme Sınavı

                 (Sözlü)

 

 

 

*****Sınav linki öğrencilerin mail adreslerine gönderilecektir

 

09 Mart 2021

Salı

 

09:30

 

Online (Microsoft Teams )

Kimya

Mekatronik Mühendisliği

 

Yabancı Uyruklular;

Yabancı uyruklu adaylardan “Türkçe Seviye Belirleme Belgesi” bulunmayanların “Türkçe Seviye Belirleme  Sınavı

09  Mart 2021  Salı  günü saat 10:00’da online  yapılacaktır.

Doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan “Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi”  bulunmayanların “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” 09 Mart 2021 Salı günü saat 13:30’da  online   yapılacaktır.

**Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ile Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girecek adaylar Enstitü Müdürlüğünden online sınav link adresi ile şifre almak zorundadır.

 

D- KAYIT TARİHLERİ:

KESİN KAYIT TARİHLERİ: Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 15-16 Mart 2021 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.  Kesin kayıt işlemleri adayın şahsen başvurusu veya noter onaylı vekaleti ile yapılacaktır. Online başvuru yapan adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları belgelerinin asıllarını kayıt esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ:  17-18 Mart 2021 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOTLAR:

-Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri programın anabilim dalından farklı alanlarda almış ise eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl (1 yıl) süre ile bilimsel hazırlık programı’na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

 -Tezsiz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ilan edilen kontenjanlar kadar yedek aday belirlenir ve ilk yedekten başlanarak boş kalan kontenjanlara kayıt yapılır.

-Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin / kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

-Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az 1 kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İLAVE  KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

ANABİLİM

DALI

T.C. UYRUKLU

YABANCI UYRUKLU

ALES

PUAN

TÜRÜ

 

Programa Kabul Koşulları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

TEZLİ

YÜKSEK

 LİSANS

 

DOKTORA

TEZSİZ

YÜKSEK LİSANS

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

Fizik

------

5

2

------

2

3

Sayısal

Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği Bölümlerinden Lisans/Yüksek Lisans derecesini almış olanlar programa başvurabilir.

Kimya

------

10

6

------

2

2

Sayısal

Kimya, Kimya Öğretmenliği,  Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Eczacılık bölümleri mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanır.

Mimarlık

3

------

5

4

-----

4

Sayısal

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına;

Mimarlık, Bölümü Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans/Yüksek Lisans derecesi almış olanlar Bilimsel Hazırlık şartı ile başvurabileceklerdir.

 

Makine Mühendisliği

 

-------

4

-------

-------

1

1

Sayısal

 

Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans/Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Hesaplamalı Bilimler

(Disiplinlerarası)

------

2

1

-----

------

------

Sayısal

Yüksek Lisans Programına; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,  Bilişim Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği;  Matematik-Bilgisayar Bölümü, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği  Lisans mezunları başvurabileceklerdir.

Doktora Programına; Hesaplamalı Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Bölümü, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği  lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilecektir.

Uygulamalı Bilimler ve  Teknoloji

(Disiplinlerarası)

-----

3

1

------

1

-----

Sayısal

Yüksek Lisans Programına Jeofizik, Jeoloji, Arkeoloji, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ziraat Fakültesi (Gıda Mühendisliği, Aromatik Bitkiler Bölümü, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümleri), Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık,  Metalurji, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Polimer Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği,Çevre Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri),  Biyoteknoloji Bölümleri, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektronik, Tekstil Tasarım Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümleri lisans mezunları başvurabilir.

Doktora Programına Jeofizik, Arkeoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Lisans/Yüksek Liasans mezunları  ile Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı , Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunları başvurabilir.

Mekatronik Mühendisliği

(Disiplinlerarası)

----

2

-----

------

------

------

Sayısal

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,  Yazılım Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği programlarından lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilir.

 

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 26.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1456 kez okundu.